کنسرت گروه غوغا

جمعه 4 اردیبهشتghowgha 1394
ساعت 9 شب
فرهنگسرای ارسباران
فروش بلیت:
www.iranconcert.com

سرپرست گروه: سید مهدی جهانگیری
تنظیم کننده قطعات: خسرو مقصودی

تار: شیرین ویژه
عود: آزاده شمعی
قیچک آلتو: پارمیس رحمانی
تار: پریسا مژگانی (هم خوان)تار: مازیار میوه چی (هم خوان)
تنبک: سید مهدی جهانگیری (هم خوان)
پیانو: سحر دیلمقانی
خواننده: یاسر نصیری فر
هم خوان: فرخنده خالقی

نمونه ای از اجراهای گذشته این گروه در دانشگاه صنعتی شریف را می توانید در زیر مشاهده کنید: