آرزوی امین کشمیری، رهبر ارکستر جوان ایرانی

آرزوی امین کشمیری، رهبر ارکستر جوان ایرانی

خنیاگر: رهبری ارکستر برای من همیشه مترادف ابهت بوده است. یک نفر آنقدر باید تار و پود موسیقیایی یک اثر را بشناسد و همینطور آنقدر…

Read Article →