مجله متال «طوفان آور» در مورد ارشک چه می گوید؟

مجله متال «طوفان آور» در مورد ارشک چه می گوید؟

آلبوم فریاد، ارشک، 2008

خنیاگر: نقد جدید آلبوم فریاد گروه ارشک در وبسایت اتریشی «طوفان آور» منتشر شد.
«آن ها کاری ساخته اند که کمتر کسی شنیده است.» -اوا اسوالد، استورم برینگر، می 2013
متن کامل نقد در آدرس زیر موجود است:
http://www.stormbringer.at/reviews.php?id=9306

آلبوم فریاد در وبسایت گروه ارشک:
http://arashkband.com/album-Yell.htm

گروه ارشک